Triết lý giáo dục của Khoa Ngân hàng - Tài chính
04/04/2017 | 6362 lượt xem

Triết lý giáo dục của Khoa NHTC: “Giáo dục toàn diện – Sáng tạo – Hội nhập

Triết lý giáo dục là tư tưởng chỉ đạo, xuyên suốt nhằm hướng đến một mục đích cụ thể trong giáo dục của một đơn vị giáo dục thuộc giai đoạn lịch sử xác định. Khoa Ngân hàng Tài chính với mục tiêu giáo dục là “Giáo dục toàn diện – Sáng tạo – Hội nhập” đang hướng tới đào tạo người học mang những giá trị cốt lõi là toàn diện, sáng tạo và hội nhập.

Nội dung Triết lý giáo dục của Khoa Ngân hàng - Tài chính:

- Giáo dục toàn diện: Chức năng của một trường đại học là đào tạo ra sản phẩm giáo dục chất lượng, toàn diện. Khoa Ngân hàng Tài chính xác định rằng phải đào tạo người học có đầy đủ các yếu tố Đức – Trí – Thể - Mỹ. Bốn yếu tố này có mối quan hệ biện chứng với nhau. Trong đó, Đạo đức là gốc. Đạo đức bao gồm đạo đức cá nhân, đạo đức nghề nghiệp và đạo đức xã hội. Trí là trí tuệ, tri thức, cùng với sức khỏe, sự cảm nhận những điều tốt đẹp sẽ tạo nên con người phát triển toàn diện. Tất cả các hoạt động giáo dục thuộc Khoa Ngân hàng Tài chính đều phải thấu hiểu các nội dung trên.

- Sáng tạo: Là tư duy tìm ra cái mới qua đó làm tăng năng suất, tăng hiệu quả trong công việc, phục vụ cuộc sống. Học tập và làm việc sáng tạo sẽ giúp cho người học giải quyết các vấn đề thực tiễn phát sinh, đồng thời thúc đẩy sự phát triển.

- Hội nhập: Giáo dục người học có khả năng tiếp nhận kiến thức mới, tinh hoa văn hóa trên thế giới nhằm thúc đẩy sự phát triển, tiến bộ quốc gia. Đảm bảo người học tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Các nội dung của Triết lý giáo dục của Khoa Ngân hàng Tài chính phù hợp với sứ mạng, tầm nhìn của Nhà trường. Đồng thời, cũng thể hiện được mục tiêu chung của giáo dục đại học là đào tạo người học có phẩm chất đạo đức, có tri thức, kỹ năng, năng lực tự chủ, hội nhập quốc tế. Triết lý giáo dục là “kim chỉ nam” cho toàn bộ các quyết định của lãnh đạo khoa, bộ môn. Định hướng cho mọi hoạt động của Khoa cũng như của từng cán bộ, giảng viên, sinh viên.

Video