Xác nhận bài báo khoa học Quý 2- Năm 2018
07/08/2018 | 2188 lượt xem

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ &QTKD

Số:    787 /ĐHKT&QTKD-KHCN

V/v  Xác nhận bài báo khoa học Quý 2-

 Năm 2018

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Thái Nguyên, ngày 02 tháng 8 năm 2018

Kính gửi: Các đơn vị trong trường

Nhằm phục vụ công tác lưu trữ minh chứng, đồng thời thực hiện xác nhận các công bố công trình khoa học trong và ngoài nước của giảng viên nhà trường để đề nghị nhà trường hỗ trợ theo quy chế chi tiêu nội bộ Quý 2 năm 2018 .

Nhà trường đề nghị các thầy, cô có bài báo đăng trên các tạp chí khoa học trong khoảng thời gian từ 1/4/2018 đến 30/6/2018 gửi minh chứng  và đơn đề nghị hỗ trợ về khoa.

Các khoa tổng hợp theo mẫu (kèm công văn), minh chứng và đơn đề nghị hỗ trợ về phòng KH - CN & HTQT ( đ/c Vân). Bản mềm gửi về địa chỉ hòm thư của Bộ phận Tạp chí – Giáo trình:  phongkhcn.tueba@gmail.com

Hạn cuối cùng 17h00 ngày 15/8/2018.

Trân trọng cám ơn!

 

Nơi nhận:

- Như kính gửi

- Đăng tải Website,

- Lưu  VT, KHCN

 

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG KHCN & HTQT

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

( Đã ký)

 

TS. Nguyễn Việt Dũng

 

Video