Thông báo V/v xét cấp học bổng HESSEN, CHLB Đức năm học 2018-2019
06/03/2019 | 1714 lượt xem

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD

Số:  179/ĐHKT&QTKD-CTSV

V/v xét cấp học bổng HESSEN, CHLB Đức

 năm học 2018-2019

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày 05 tháng 3 năm 2019

Kính gửi:     Ban chủ nhiệm các Khoa

Căn cứ vào công văn số 288/ĐHTN-CTHSSV ngày 28 tháng 2 năm 2019 của Đại học Thái Nguyên về việc xét cấp học bổng HESSEN, CHLB Đức năm học 2018-2019. Trường Đại học Kinh tế và QTKD được phân bổ chỉ tiêu 01 suất học bổng trị giá 18 Euro/1 tháng (tổng cộng: 18 Euro x 12 tháng = 216 Euro) cho sinh viên có kết quả học tập đạt loại Khá, giỏi có hoàn cảnh khó khăn. Nhà trường đề nghị các Khoa tiến hành xét chọn ở cấp Khoa mỗi khoa 01 sinh viên theo tiêu chí như sau:

1.Đối tượng

Là sinh viên hệ đào tạo chính quy tập trung

2.Tiêu chí xét cấp học bổng

+ Kết quả học tập học kỳ I năm học 2018-2019 đạt từ 7,5 trở lên (quy đổi sang thang điểm10);

+ Có hoàn cảnh gia đình khó khăn, hoặc là con thương binh, liệt sĩ, dân tộc thiểu số hoặc các trường hợp khó khăn khác… (có giấy xác nhận của chính quyền địa phương);

+ Chưa nhận hỗ trợ học bổng của bất cứ tổ chức, cá nhân nào khác;

+ Ưu tiên sinh viên có tham gia các hoạt động xã hội như: hiến máu nhân đạo, thanh niên tình nguyện hỗ trợ đồng bào lũ lụt, thiên tai, an toàn giao thông hoặc các hình thức khác.

3.Hồ sơ xin cấp học bổng (theo mẫu gửi kèm) gồm có:

3.1. Tờ khai thông tin cá nhân xin cấp học bổng: sinh viên tự ghi thật đầy đủ các mục, viết hoa phần họ và tên, dán ảnh 4x6, ký và ghi rõ họ tên. (Lưu ý: cần viết tay vào hồ sơ, ghi đầy đủ cả số điện thoại và email liên hệ).

3.2. Giấy chứng nhận: Sinh viên tự khai và xin xác nhận của Nhà trường về:

a. Kết quả trung bình chung học tập học kỳ I năm học 2018 - 2019 (điền tên các môn học, điểm thi và điểm trung bình trung học tập của học kỳ);

b. Hiện không nhận hỗ trợ học bổng của các tổ chức, cá nhân khác (đánh dấu vào ô chọn);

c. Hoàn cảnh gia đình khó khăn hoặc là con thương binh, liệt sĩ, dân tộc thiểu số (gạch chân các phần tương ứng với bản thân);

d. Đã tham gia các hoạt động xã hội (nếu có, kể tên các hoạt động đó và thời gian tham gia).

Lưu ýTất cả các loại giấy tờ trên sinh viên phải để vào trong túi hồ sơ, bên ngoài ghi rõ “HỌC BỔNG HESSEN, NĂM HỌC 2018-2019).

4.Tổ chức thực hiện

Các Khoa hướng dẫn sinh viên làm hồ sơ và gửi kết quả xét chọn ở cấp Khoa về Phòng Công tác HSSV (theo mẫu) kèm theo hồ sơ châm nhất ngày 13/3/2019Hết thời hạn trên, đơn vị nào không nộp thì coi như đơn vị đó không tham gia học bổng này.

STT

Họ và tên

Ngày sinh

Lớp

Điểm TBC

Hoàn cảnh gia đình/ đối tượng

1

 

 

 

 

 

 

Trên cơ sở xét chọn cấp Khoa, Nhà trường sẽ tổ chức xét chọn đảm bảo công bằng, công khai và dân chủ để lựa chọn ra 01 sinh viên đạt đủ các tiêu chuẩn gửi về Đại học Thái Nguyên.

Nhận được công văn này đề nghị các Khoa triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

- Như trên ;

- Lưu VT, CTSV.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

PGS. TS. Trần Nhuận Kiên

 

Video