Thông báo V/v triển khai đăng ký vào các chương trình đào tạo cho sinh viên K14 Hệ Đại học chính quy
12/03/2019 | 1721 lượt xem

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD

Số: 169 /TB-ĐHKT&QTKD-ĐT

CỘNG HÒA XÃ HỌI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  Thái Nguyên, ngày 04 tháng 3 năm 2019

 

THÔNG BÁO

V/v triển khai đăng ký vào các chương trình đào tạo cho sinh viên K14

Hệ Đại học chính quy

Căn cứ thông báo tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2017 của trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh - Đại học Thái Nguyên;

Căn cứ kết luận cuộc họp ngày 11/01/2019 về việc cho sinh viên K14 đăng ký vào các chương trình đào tạo.

Nhà trường thông báo cho sinh viên K14 đăng ký theo nguyện vọng vào các chương trình đào tạo. Cụ thể như sau:

  1. Danh mục các chương trình đào tạo

Ngành

Chương trình đào tạo

Ghi chú

Ngành Kinh tế

 

1. Quản lý kinh tế

 

2. Kinh tế đầu tư

 

3. Thương mại quốc tế

 

4. Kinh tế NN & PTNT

 

Ngành Kế toán

1. Kế toán tổng hợp

 

2. Kế toán doanh nghiệp

 

3. Kế toán Kiểm toán

 

Ngành QTKD

1. Quản trị Kinh doanh tổng hợp

 

2. Quản trị doanh nghiệp

 

3. Quản trị Kinh doanh thương mại

 

Ngành TC-NH

1. Tài chính doanh nghiệp

 

2. Tài chính ngân hàng

 

Ngành Luật kinh tế

1. Luật kinh doanh

 

Ngành Marketing

1. Quản trị Marketing

 

Ngành QTDVDL&LH

1. Quản trị KD  Khách sạn & Du lịch

 

 

Ghi chú: Mỗi sinh viên được phát 01 phiếu bao gồm 02 nguyện vọng trong chương trình đào tạo thuộc ngành đang theo học. Phiếu đăng ký không được tẩy xóa, thêm bớt, sửa chữa nội dung.

2. Quy trình thực hiện

Bước 1: Nhà trường thông báo về việc cho sinh viên K14 đăng ký vào các chương trình đào tạo; Các Khoa chuyên môn chủ động tổ chức giới thiệu về các chương trình đào tạo của Khoa và triển khai phát phiếu đăng ký cho sinh viên theo số lượng thực tế (phiếu có dấu treo của nhà trường) từ ngày 04/3/2019 đến 15/3/2019

Bước 2: Các Khoa tập hợp phiếu đăng ký chương trình đào tạo và tổng hợp danh sách đăng ký theo từng lớp sinh viên; Chuyển danh sách đăng ký và phiếu đăng ký cho Phòng Đào tạo chậm nhất vào ngày 20/3/2019;

Bước 3: Phòng Đào tạo căn cứ vào kết quả đăng ký vào các chương trình đào tạo của sinh viên để sắp xếp vào các chương trình đào tạo và trình Hiệu trưởng ra Quyết định.

Ban chủ nhiệm các Khoa và cố vấn học tập thông báo cho tất cả các sinh viên được biết và thực hiện.

Nơi nhận:

- BGH (để b/c);

- BCN các khoa;

- Đăng tải Website;

- Lưu VT, ĐT.

TL.HIỆU TRƯỞNG

KT.TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

 PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

(Đã ký)

 

TS. Tạ Thị Thanh Huyền

 

Video