Thông báo v/v nhận đơn xin hoãn thi, đổi ca thi, thi ghép học kỳ 2, năm học 2017-2018 của sinh viên các khóa hệ đại học chính quy
11/04/2018 | 2162 lượt xem

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD
PHÒNG ĐÀO TẠO
Số:  46    /TB-ĐT

 

   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày  09   tháng   4  năm 2018

THÔNG BÁO

V/v nhận đơn xin hoãn thi, đổi ca thi, thi ghép học kỳ 2, năm học 2017-2018

của sinh viên các khóa hệ đại học chính quy

Căn cứ vào lịch thi học kỳ 2, năm học 2017-2018 hệ đại học chính quy đã được ban hành, các sinh viên các khóa có nhu cầu thi ghép, đổi ca thi, hoãn thi đến Phòng Đào tạo (Phòng 304 – Nhà Hiệu bộ) để làm đơn (Lưu ý: sinh viên xin thi ghép phải mang theo đơn xin hoãn thi từ đợt thi trước, sinh viên hoãn thi lý do ốm đau phải mang theo xác nhận của cơ quan y tế, đổi ca thi phải in lịch thi cá nhân từ IU). Phòng Đào tạo nhận đơn sinh viên từ ngày 09 tháng 4 năm 2018 đến hết ngày 19 tháng 4 năm 2018.

Quá thời hạn trên, Phòng Đào tạo sẽ không giải quyết đơn sinh viên, trừ những trường hợp sinh viên hoãn thi vì các lý do đột xuất (ốm đau, tai nạn…).

Vậy Phòng Đào tạo thông báo để sinh viên chính quy các khóa biết và thực hiện.

 

Nơi nhận:

- Cố vấn học tập (để biết);
- Sinh viên chính quy các khoá (để thực hiện);
- Đăng tải Website Nhà trường;
- Lưu: ĐT.

KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
 

(Đã ký)
 

TS. Tạ Thị Thanh Huyền

 

 

 

Video