Thông báo v/v nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, Ngày Giải phóng miền Nam 30/4 Và Ngày Quốc tế Lao động 01/5 năm 2018
10/04/2018 | 2150 lượt xem

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD
Số:360/TB-ĐHKT&QTKD-HCTC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày 09 tháng 4 năm 2018

THÔNG BÁO

V/v nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, Ngày Giải phóng miền Nam 30/4

Và Ngày Quốc tế Lao động 01/5 năm 2018

Căn cứ Bộ luật Lao động số 10/2012/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2012 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Thực hiện Thông báo số 589/TB-ĐHTN ngày 05 tháng 4 năm 2018 của Đại học Thái Nguyên về việc nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, Ngày Giải phóng miền Nam 30/4 và Ngày Quốc tế Lao động 01/5 năm 2018;

Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh thông báo tới tất cả các Phòng, Khoa, Trung tâm, Viện Nghiên cứu Kinh tế Xanh và các đoàn thể, bộ phận trực thuộc Trường lịch nghỉ lễ cụ thể như sau:

  1. Nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương (10/3 Âm lịch)

- Cán bộ viên chức và người lao động được nghỉ 01 ngày 25/4/2018 (thứ 4)

  1. Nghỉ ngày Giải phóng miền Nam 30/4 và ngày Quốc tế lao động 01/5/2018

- Dịp lễ 30/4 và 01/5/2018, được nghỉ 04 ngày liên tục từ ngày 28/4 đến hết ngày 01/5/2018 (từ thứ Bảy đến hết ngày thứ Ba).

Thời gian học tập và giảng dạy được thực hiện theo Kế hoạch đào tạo và Thời khóa biểu của Nhà trường.

Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh thông báo để các cán bộ viên chức và người lao động được biết và thực hiện.

 

Nơi nhận:

- BGH (để b/c);

- Các đơn vị, đoàn thể (để t/h);

- Đăng tải Website Nhà trường ;

- Lưu: VT, HCTC.

TL. HIỆU TRƯỞNG
KT. TRƯỞNG PHÒNG HC-TC
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

 

(Đã ký)

 

 

ThS. Bùi Đức Linh

 

Video