Thông báo V/v lập danh mục sách, giáo trình mua bổ sung năm 2018
10/04/2018 | 2193 lượt xem

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD

Số: 359/ĐHKT&QTKD-TTTV

V/v lập danh mục sách, giáo trình

mua bổ sung năm 2018

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày 9 tháng 4 năm 2018

             

Kính gửi: Các Khoa thuộc trường Đại học Kinh tế và QTKD

Căn cứ công văn số 22/TTHL ngày 21/3/2018 v/v bổ sung sách năm 2018 của TTHL - Đại học Thái Nguyên. Theo đó, Trung tâm Học liệu có kế hoạch bổ sung tài liệu theo nhu cầu của các trường, khoa trực thuộc Đại học Thái Nguyên nhằm phục vụ hiệu quả hơn nữa công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học của toàn         Đại học.

Để công tác bổ sung tài liệu được tốt và đáp ứng đúng nhu cầu sử dụng, Nhà trường đề nghị các Khoa căn cứ nhu cầu thực tế sử dụng sách, giáo trình của các môn học thuộc khoa mình phụ trách và danh mục sách, giáo trình hiện có tại thư viện (danh mục sách, giáo trình được đăng tải kèm theo công văn này trên website của Nhà trường) để lập danh mục sách đề nghị TTHL bổ sung (Theo mẫu đính kèm). Khi lập danh mục đề nghị mua bổ sung, đề nghị các Khoa bám sát đề cương môn học và ưu tiên những môn học mới, môn học chưa có giáo trình tại thư viện Nhà trường. (Lưu ý những đầu sách mà Khoa đã đề nghị Nhà trường mua thì sẽ không đưa vào danh mục đề nghị TTHL mua bổ sung).

Danh mục sách, giáo trình đề nghị mua bổ sung gửi về Trung tâm Thông        tin – Thư viện (phòng 508 nhà Hiệu bộ - đ/c Tuyền), bản điện tử gửi về địa chỉ email nguyenthianhthuy@tueba.edu.vn  trước 17h ngày 16/04/2018.

  Nhận được công văn này đề nghị các khoa nghiêm túc thực hiện.

Nơi nhận:
Như trên;
- Đăng tải Website;
- Lưu VT, TTTV.

KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

PGS.TS. Trần Nhuận Kiên

 

Video