THÔNG BÁO Về việc thay đổi giảng đường phục vụ công tác học chính trị K15 hệ Đại học chính quy
15/08/2018 | 2398 lượt xem

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD

PHÒNG ĐÀO TẠO

Số:  108 /TB-ĐT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 Thái Nguyên, ngày          tháng        năm 2018

THÔNG BÁO

Về việc thay đổi giảng đường phục vụ công tác học chính trị

K15 hệ Đại học chính quy

Theo kế hoạch tiếp sinh K15 hệ Đại học chính quy, để có phòng học phục vụ công tác học chính trị đầu khóa, Nhà trường thông báo từ ngày 22/8/2018 đến ngày 29/8/2018 tất cả các lớp học phần học tại 3 giảng đường 103 GK1, 301 GK1, 401 GK1 sẽ được chuyển sang các giảng đường khác, cụ thể như sau:

STT

Giảng đường cũ

Giảng đường mới

1

103 GK1

407 GK2

2

301 GK1

408 GK2

3

401 GK1

505 GK2

Chú ý: Các lớp học phần chuyển địa điểm giữ nguyên thời gian trong thời khóa biểu.

Vậy phòng Đào tạo thông báo để các Khoa, các Bộ môn, Phòng Thanh tra pháp chế và sinh viên các khóa hệ Đại học chính quy được biết và thực hiện.

Nơi nhận:

- BCN các Khoa (để t/hiện);

- Phòng Thanh tra pháp chế (để biết);

- Sinh viên chính quy (để biết);

- Đăng tải Website Nhà trường;

- Lưu: ĐT.

KT. TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

 

TS. Tạ Thị Thanh Huyền

 

 

Video