Thông báo về kết quả xét chế độ chính sách và học bổng KKHT cho sinh viên hệ đại học chính quy học kỳ II năm học 2017 -2018
10/04/2018 | 2184 lượt xem

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KT & QTKD
Số: 356/ĐHKT&QTKD-CTSV
Về kết quả xét chế độ chính sách và học bổng
KKHT cho sinh viên hệ đại học chính quy
học kỳ II năm học 2017 -2018

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập  Tự do  Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày 6 tháng 4 năm 2018

 

                   Kính gửi:     Ban chủ nhiệm các Khoa                         

Căn cứ kết luận cuộc họp ngày 06/4/2018 về việc xét chế độ chính sách và học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên hệ đại học chính quy học kỳ II năm học 2017 -2018;

Nhà trường đề nghị các Khoa thông báo tới các lớp sinh viên về kết quả xét các chế độ chính sách và học bổng khuyến khích học tập như sau:

1. Kết quả xét miễn giảm học phí, trợ cấp xã hội, hỗ trợ chi phí học tập

+ DSSV được Miễn, giảm học phí (đính kèm);

+ DSSV được Trợ cấp xã hội (đính kèm);

+ DSSV được Hỗ trợ chi phí học tập (đính kèm);

(Ghi chú: Danh sách được đăng tải trên website của trường tueba.edu.vn và website của phòng Công tác HSSV cthssv.tueba.edu.vn )

2. Kết quả xét học bổng khuyến khích học tập (Danh sách đính kèm)

Căn cứ Quyết định số 422/QĐ-ĐHKT&QTKD-CTSV ngày 29/4/2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh về việc ban hành Quy định xét cấp Học bổng KKHT, Học bổng tài trợ cho sinh viên hệ đại học chính quy;

Căn cứ quỹ học bổng KKHT học kỳ II năm học 2017 – 2018 đã được Hiệu trưởng phê duyệt ngày 4/4/2018; Căn cứ mức cấp học bổng KKHT trong năm học 2017-2018 đã được Hiệu trưởng phê duyệt ngày 4/10/2017 và kết quả học tập, rèn luyện học kỳ I năm học 2017-2018 của sinh viên hệ đại học chính quy;

Nhà trường xét cấp học bổng khuyến khích học tập trong phạm vi quỹ học bổng và mức cấp học bổng đã được Hiệu trưởng phê duyệt, phân bổ cho từng khoa, từng khóa theo số lượng sinh viên và theo thứ tự từ loại xuất sắc trở xuống đến hết số suất học bổng đã được xác định.

Các mức học bổng bao gồm:

Học bổng

Mức (đ/tháng)

Ghi chú

Loại xuất sắc

860.000

Chiếm 10% quỹ HBKKHT

Loại giỏi

800.000

Chiếm 20% quỹ HBKKHT

Loại khá

740.000

Chiếm 70% quỹ HBKKHT

 

(Ghi chú: DSSV đạt học bổng KKHT được đăng tải trên website của trường tueba.edu.vn và website của phòng Công tác HSSV cthssv.tueba.edu.vn )

Nhà trường đề nghị các Khoa triển khai thông báo này tới các lớp sinh viên thuộc đơn vị mình kiểm tra, đối chiếu thông tin trong danh sách. Nếu có thắc mắc hoặc thay đổi thông tin đề nghị phản hồi về Phòng Công tác HSSV (Phòng 109-Khu hiệu bộ). Thời gian phản hồi trước ngày 13/4/2018. Mọi ý kiến phản hồi sau thời gian trên đều không có hiệu lực và Nhà trường không chịu trách nhiệm giải quyết.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Đăng tải Website

- Lưu VT, CTSV

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC HSSV

 

(Đã ký)

 

Th.S Trần Lương Đức

 

Video