Thông báo kế hoạch đăng ký học phần khóa luận tốt nghiệp và các học phần thay thế cho sinh viên hệ đại học chính quy khóa 12
06/03/2019 | 1870 lượt xem

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD

Số:   174  /TB-ĐHKT&QTKD-ĐT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phú

Thái Nguyên, ngày    4   tháng  03   năm 2019

THÔNG BÁO

V/việc kế hoạch đăng ký học phần khóa luận tốt nghiệp và các học phần thay thế

cho sinh viên hệ đại học chính quy khóa 12

Căn cứ Quyết định số 14/QĐ-ĐHKT&QTKD-ĐT, ngày 05 tháng 01 năm 2019 của Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế & QTKD về việc ban hành “Quy định về đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ của Trường Đại học Kinh tế & Quản trị Kinh doanh”, tại điều 24 có quy định về điều kiện sinh viên được làm khóa luận tốt nghiệp: “…sinh viên có điểm trung bình chung tích lũy của 7 học kỳ đạt từ 2.5 trở lên…”

Căn cứ vào kết quả học tập sinh viên khóa 12 (có danh sách kèm theo).

Nhà Trường thông báo cho toàn thể sinh viên hệ chính quy K12 kế hoạch làm khóa luận và đăng ký 06 tín chỉ thay thế khóa luận như sau:

1.  Đối với những sinh viên hệ Đại học chính quy đủ điều kiện làm khóa luận

- Từ ngày 25/03/2019 đến ngày 29/3/2019: sinh viên đăng ký khóa luận tốt nghiệp với Khoa thuộc ngành sinh viên theo học và đăng ký khóa luận tốt nghiệp trên hệ thống IU sinh viên.

 1. Đối với những sinh viên hệ Đại học chính quy không đủ điều kiện làm khóa luận

- Từ ngày 06/03/2019 đến ngày 11/03/2019: sinh viên đăng ký thử 6 tín chỉ tự chọn thay thế khóa luận (địa chỉ link đăng ký đính kèm) để có cơ sở Nhà trường ấn định các học phần tự chọn thành học phần chính thức được mở.

- Từ 12/03/2019 đến ngày 24/03/2019: phòng Đào tạo căn cứ vào số lượng sinh viên đăng ký để mở các lớp học phần chính thức và gửi thời khóa biểu dự kiến về Khoa.

- Từ ngày 25/03/2019 đến ngày 29/3/2019: sinh viên đăng ký chính thức các học phần thay thế khóa luận trên hệ thống IU sinh viên.      

Đề nghị các Khoa thông báo đến sinh viên và giảng viên thực hiện đúng kế hoạch.

Ghi chú: - Những sinh viên đủ điều kiện làm khóa luận tốt nghiệp muốn chuyển sang học 6 tín chỉ thay thế khóa luận làm đơn nộp cho Khoa trước ngày 22/03/2018.

- Đối với sinh viên liên thông hệ chính quy điều kiện làm khóa luận áp dụng theo các quy định trên.

Nơi nhận:

- BCN các Khoa;

- Đăng tải Website;

- Lưu ĐT.

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

TS. Tạ Thị Thanh Huyền

 

 

 

 

 

 


Danh sách đường link đăng ký khảo sát 6 tín chỉ tự chọn thay thế khóa luận

 1. Kế toán doanh nghiệp: https://1drv.ms/xs/s!Ao8I85fHph5KgVS0oHDPu7VlJLys
 2. Kế toán tổng hợp: https://1drv.ms/xs/s!Ao8I85fHph5KgUTZjkkSn6_-EpJL
 3. Kiểm toán: https://1drv.ms/xs/s!Ao8I85fHph5KgXp9Cak3IGjZnHcO
 4. Kinh tế đầu tư: https://1drv.ms/xs/s!Ao8I85fHph5KgUVzlBTN0BDjknwh
 5. Kinh tế NN&PTNT: https://1drv.ms/xs/s!Ao8I85fHph5KgUZJVvbZIQe9PsPL
 6. Kinh tế phát triển: https://1drv.ms/xs/s!Ao8I85fHph5KgUeCu_SWCAFRLn80
 7. Kinh tế y tế: https://1drv.ms/xs/s!Ao8I85fHph5KgUhscd5861bJF7Hx
 8. Luật kinh doanh: https://1drv.ms/xs/s!Ao8I85fHph5KgUnXQAe9h8gNER_D
 9. Ngân hang: https://1drv.ms/xs/s!Ao8I85fHph5KgUocN8Nh5DalT6CD
 10.  Quản trị KDKS&DL: https://1drv.ms/xs/s!Ao8I85fHph5KgUs5_PWjF9EatUaj
 11.  Quản trị KDTM: https://1drv.ms/xs/s!Ao8I85fHph5KgUyHjneaGF-zIS1i
 12.  Quản lý kinh tế: https://1drv.ms/xs/s!Ao8I85fHph5KgU3DLTlQJdCQ26Y0
 13.  Quản trị DN: https://1drv.ms/xs/s!Ao8I85fHph5KgU7xhbIsK-3uomx1
 14.  Quản trị KDTH: https://1drv.ms/xs/s!Ao8I85fHph5KgU-rR_WoX4Gx9Ki7
 15.  QT Marketing: https://1drv.ms/xs/s!Ao8I85fHph5KgVD_msUx6ovo8nQ4
 16.  Tài chính DN: https://1drv.ms/xs/s!Ao8I85fHph5KgVFIIc5_QUCVn3Qx
 17.  Tài chính ngân hang: https://1drv.ms/xs/s!Ao8I85fHph5KgVKB8HrbUfX-ZLY5
 18.  Thương mại quốc tế: https://1drv.ms/xs/s!Ao8I85fHph5KgVNtaLowX9d0kAuK

Video