Kế hoạch và phân công nhiệm vụ trong việc thanh toán khối lượng giảng dạy năm học 2019-2020 hệ đại học chính quy
16/06/2020 | 430 lượt xem

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD

Số:   474   /TB-ĐHKT&QTKD-ĐT

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày  15  tháng 6  năm 2020

THÔNG BÁO

V/v kế hoạch và phân công nhiệm vụ trong việc thanh toán

khối lượng giảng dạy năm học 2019-2020 hệ đại học chính quy

 

 

Căn cứ Quyết định số 2537/QĐ-ĐHTN ngày 04 tháng 11 năm 2015 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên về việc ban hành Quy định chế độ làm việc của Nhà giáo trong Đại học Thái Nguyên; Căn cứ Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2019 của Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh; Căn cứ Quyết định số 1216/QĐ-ĐHKT&QTKD-ĐT ngày 12 tháng 12 năm 2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh về việc ban hành Quy trình thanh toán khối lượng giảng dạy; Căn cứ Quyết định 413/QĐ-ĐHKT&QTKD-HCTC ngày 15 tháng 5 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh Thái Nguyên về việc ban hành Quy định chế độ làm việc của nhà giáo Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh – Đại học Thái Nguyên; Nhà trường tổ chức triển khai kế hoạch thanh toán khối lượng giảng dạy năm học 2019-2020, cụ thể như sau:

+ Các Khoa và các đơn vị liên quan cung cấp minh chứng (phục vụ việc thanh toán khối lượng giảng dạy) cho phòng Đào tạo trước ngày 15 tháng 7 năm 2020; phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục gửi thông tin số lượng sinh viên tham gia thi thực tế học kỳ 1, học kỳ 2, năm học 2019-2020 trước ngày 30 tháng năm 2020;

+ Phòng Đào tạo rà soát, đối chiếu khối lượng giảng dạy năm học 2019-2020 (Khối lượng giảng dạy học kỳ 1, học kỳ 2) gửi phòng Kế hoạch – Tài chính để thanh toán khối lượng giảng dạy cho giảng viên trước ngày 30 tháng 9 năm 2020.

Căn cứ kế hoạch trên, Nhà trường yêu cầu các đơn vị liên quan triển khai các công việc sau:

* Phòng Hành chính – Tổ chức:

+ Cung cấp thông tin cán bộ giảng dạy năm học 2019-2020 theo từng Bộ môn: Tên giảng viên; mã ngạch; trình độ đào tạo; chức danh; chức vụ; được cử đi học; chuyển công tác, các chế độ (con nhỏ, thai sản…). (Lưu ý: tất cả các thông tin trên đều phải có mốc thời gian cụ thể, năm học 2019-2020 tính từ tháng 8 năm 2019 đến hết tháng 7 năm 2020)

+ Cung cấp ban chấp hành công đoàn các đơn vị cho phòng Đào tạo.

* Phòng Khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế:

 Cung cấp thông tin về các hoạt động nghiên cứu khoa học năm học 2019-2020 của giảng viên theo từng Bộ môn .

* Phòng Công tác – Học sinh sinh viên:

 + Cung cấp thông tin về việc phân công cố vấn học tập hệ đại học chính quy năm học 2019-2020;

+ Cung cấp thông tin về bí thư liên chi Đoàn các đơn vị.

* Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục:

Cung cấp thông tin về số lượng sinh viên thực tế tham gia thi các học phần học kỳ 1 và học kỳ 2, năm học 2019-2020 (Mẫu kèm theo), thông tin về số lượng câu hỏi, đề thi cho những môn học mới, những môn học bổ sung đề thi do thay đổi số tín chỉ năm học 2019-2020 (Mẫu kèm theo).

* Các Khoa, Bộ môn:

Từ ngày 15/6/2020 đến ngày 15/7/2020: Các Bộ môn tính khối lượng giảng dạy học kỳ 1 và học kỳ 2, năm học 2019-2020 và gửi cho phòng Đào tạo vào địa chỉ email kieuyen@tueba.edu.vn (Mẫu kèm theo).

* Phòng Đào tạo:   

 Từ ngày 30/7/2020 đến ngày 30/9/2020: Căn cứ vào số lượng sinh viên dự thi thực tế do phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục cung cấp, phòng Đào tạo tính chính xác khối lượng giảng dạy năm học 2019-2020 và gửi phòng Kế hoạch – Tài chính trình Ban Giám hiệu duyệt thanh toán.

* Phòng Kế hoạch – tài chính:

Căn cứ vào bảng tổng hợp khối lượng giảng dạy năm học do phòng Đào tạo cung cấp, phòng Kế hoạch – Tài chính trình Ban Giám hiệu duyệt thanh toán theo đúng quy định hiện hành.                       

 

Nơi nhận:

- Phòng Hành chính – Tổ chức (để thực hiện);

- Phòng Công tác- HSSV (để thực hiện);

- Phòng KHCN &HTQT (để thực hiện);

- Phòng Khảo thí và ĐBCLGD (để thực hiện);

- Phòng Kế hoạch – Tài chính (để thực hiện);

- Các Khoa (để thực hiện);

- Lưu: VT, ĐT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

(Đã ký)

 

 

 PGS.TS. Trần Quang Huy

 

Video