Đánh giá điểm rèn luyện học kỳ I năm học 2018 -2019 cho SV hệ đại học chính quy
22/03/2019 | 1694 lượt xem

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ & QTKD

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập  Tự do  Hạnh phúc

Số:     /ĐHKT&QTKD-CTSV

Thái Nguyên, ngày      tháng     năm 2019

V/v đánh giá điểm rèn luyện học kỳ I năm học 2018 -2019 cho SV hệ đại học chính quy

 

 

 Kính gửi:  Ban chủ nhiệm các Khoa

Căn cứ kết luận cuộc họp của Hội đồng đánh giá điểm rèn luyện HSSV ngày 21/3/2019 về việc đánh giá điểm rèn luyện HSSV trong học kỳ I năm học 2018 -2019 cho sinh viên hệ đại học chính quy;

Nhà trường đề nghị các Khoa thông báo tới các lớp sinh viên về danh sách đánh giá điểm rèn luyện của sinh viên các lớp K12, K13, K14, K15 trong học kỳ I năm học 2018 -2019 (dự kiến).

          (Ghi chú: Danh sách được đăng tải trên website của trường tueba.edu.vn

Đề nghị các khoa gửi phản hồi về Phòng Công tác HSSV (Phòng 109 Nhà hiệu bộ) chậm nhất vào 10h00 ngày 25/3/2019 để phòng làm quyết định chính thức trình BGH ký. Mọi ý kiến phản hồi sau thời gian trên đều không có hiệu lực.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;

- Đăng tải Website;

- Lưu VT, CTSV.

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC HSSV

 

Trần Lương Đức

Nhấn để tải về danh sách

Video