Chi trả tiền học phí học môn Giáo dục quốc phòng cho sinh viên Khóa K14
12/03/2019 | 1838 lượt xem

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD

Số:       /TB-ĐHKT&QTKD-KHTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày      tháng 3 năm 2019

THÔNG BÁO
V/v chi trả tiền học phí học môn Giáo dục quốc phòng cho sinh viên Khóa K14

Căn cứ công văn số 129/TTGDQPAN ngày 04/03/2019 của Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh về việc trả lại học phí đối với sinh viên Khóa 14(2017-2021) của Trường Đại học Kinh tế và QTKD - Đại học Thái Nguyên;

Căn cứ Hợp đồng số 06/HĐ-ĐHKT&QTKD-ĐT ngày 01/10/2018 và thanh lý Hợp đồng số 06/TLHĐ-ĐHKT&QTKD-ĐT ngày 28/12/2018.

Nhà trường thông báo tới các sinh viên Khóa 14 (2017-20021) và Khóa 10 (2013-2017) về việc Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An Ninh trả lại học phí môn Giáo dục quốc phòng và An ninh cho sinh viên Khóa 14 và Khóa 10, kế hoạch chi trả tiền học phí cụ thể như sau:

Thời gian chi trả: Từ ngày 11/03/2019 đến ngày 31/03/2019 (trong giờ hành chính)

Địa điểm: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An Ninh

Đề nghị sinh viên khi đi nhận tiền mang theo: Thẻ sinh viên, Chứng minh thư nhân dân, Biên lai thu tiền Giáo dục quốc phòng, trường hợp sinh viên nhận tiền hộ thì phải có Giấy Ủy quyền theo đúng quy định của UBND Phường/Xã/Thị trấn. Sau thời hạn nêu trên Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An Ninh sẽ không chịu trách nhiệm chi trả bất cứ khoản chi phí nào cho sinh viên.

Nơi nhận:

- Ban Giám hiệu (b/cáo);

- Phòng CT-HSSV (gửi SMS cho Khóa K14, K10);

- BCN các Khoa (t/báo tới sinh viên Khóa K14, K10);

- Đăng tải Website;

- Lưu VT, KH-TC.

TL.HIỆU TRƯỞNG 
TRƯỞNG PHÒNG KH – TC

                               

 

 

Hoàng Thị Huệ

Nhấn để tải về tệp tin đính kèm

Video