Thông báo V/v thực hiện BHYT HSSV năm 2017 (lần 2)
22/12/2016 | 13964 lượt xem

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD
Số:1308/ ĐHKT&QTKD-CTSV
V/v thực hiện BHYT HSSV năm 2017 (lần 2)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thái Nguyên, ngày 22 tháng  12 năm 2016

Kính gửi:
- Ban Chủ nhiệm các Khoa;
- Cố vấn học tập;
- Ban cán sự các lớp K10, K11, K12.

Thực hiện Hướng dẫn số 913/HD-ĐHTN-BHXH ngày 4/8/2016 của Đại học Thái Nguyên và Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên về việc hướng dẫn thực hiện Bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2016 - 2017, Trường ĐH Kinh tế & QTKD đã ra công văn số 1076/ĐHKT&QTKD-CTSV ngày 01/11/2016 về việc thực hiện BHYT năm 2017 . Tuy nhiên đến nay vẫn còn nhiều sinh viên chưa nghiêm túc thực hiện tham gia, vậy Nhà trường yêu cầu Ban chủ nhiệm khoa, Cố vấn học tập và Ban cán sự lớp thông báo, đôn đốc tới sinh viên của Khoa, của lớp để công tác BHYT của trường hoàn thành đúng kế hoạch.

          Mức phí BHYT: 

+ Đối với sinh viên K10 mức đóng: 228.690đ/sinh viên/6 tháng (Hai trăm hai mươi tám nghìn sáu trăm chín mươi đồng/sinh viên/6 tháng). Thẻ BHYT có giá trị sử dụng từ 01/01/2017 đến 30/6/2017.

+ Đối với sinh viên K11, K12 mức đóng: 457.380đ/sinh viên/12 tháng (Bốn trăm năm mươi bảy nghìn ba trăm tám mươi đồng/sinh viên/ 12 tháng). Thẻ BHYT có giá trị sử dụng từ 01/01/2017 đến 31/12/2017.

Ban cán sự lớp lập danh sách sinh viên (theo mẫu đính kèm) và thu phí BHYT nộp về phòng 208 Kế hoạch-Tài chính, hạn cuối là ngày 06/01/2017.

Trường hợp sinh viên có thẻ BHYT thuộc đối tượng khác: Ban cán sự lớp thu  bản sao thẻ BHYT năm 2017 hoặc minh chứng được cấp thẻ BHYT và nộp về phòng 109 Công tác sinh viên trước ngày 15/02/2017.

Bảo hiểm y tế là Bảo hiểm bắt buộc 100% sinh viên phải tham gia. Sau thời hạn tr ên sinh viên nào không tham gia sẽ tự chịu mọi trách nhiệm và bị xử lý theo quy chế học sinh sinh viên.

 

Nơi nhận:
- BGH (b/c);
- Như trên (để t/h);
- Đăng tải website;
- Lưu Văn thư, CTSV.

KT.HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

TS. Nguyễn Thanh Minh