Chương trình đào tạo
03/10/2016 | 4475 lượt xem

TT

Các ngành đào tạo

Mã ngành

Tên chương trình đào tạo

1

Kinh tế

7310101

Kinh tế Nông nghiệp & PTNT

Kinh tế Y tế

Thương mại Quốc tế

2

Kinh tế Phát triển

7310105

Kinh tế Phát triển

3

Kinh tế Đầu tư

7310104

Kinh tế Đầu tư

4

Quản lý công

7340403

Quản lý công

Quản lý Kinh tế

5

Luật Kinh tế

7380107

Luật Kinh doanh

6

Quản trị Kinh doanh

7340101

Quản trị Kinh doanh Tổng hợp

Quản trị Doanh nghiệp

Quản trị Kinh doanh Thương mại

7

Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành

7810103

Quản trị Kinh doanh Khách Sạn và Du lịch

8

Marketing

7340115

Quản trị Marketing

9

Kế toán

7340301

Kế toán Tổng hợp

Kế toán Doanh nghiệp

Kế toán – Kiểm toán

10

Tài chính Ngân hàng

7340201

Tài chính Doanh nghiệp

Tài chính – Ngân hàng

Ngân hàng

Ấn định: 19 CTĐT